Wojewódzka przychodnia GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC Z PORADNIAMI SPECJALISTYCZNYMI

(Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc, Poradnia Torakochirurgiczna, Poradnia Alergologiczna)

wejście B, I piętro
czynna w godzinach od 7.00 do 18.00,

Kierowniklek. Danuta Łaskawska-Szargało
Koordynatormgr Kinga Zakrzewska

Rejestracja osobista w godzinach 7.15 do 17.00
Rejestracja telefon: +48 52 32 56 733 (w godzinach od 7.30 do 10.00 i od 13.00 do 16.00)

UWAGA! W związku z bardzo częstym wystawianiem skierowań w nieuzasadniony sposób oznaczanych jako „pilne” – przypominamy:

Uprawnienia osoby ubezpieczonej w przypadku ustalania terminu udzielenia świadczenia wynikają z ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz. U. Nr 210, poz. 2135 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2005 r. w sprawie kryteriów medycznych, jakimi powinni kierować się świadczeniodawcy, umieszczając świadczeniobiorców na listach oczekujących na udzielanie świadczenia zdrowotnego (Dz. U. Nr 200, poz.1661)

Zgodnie z przywołanymi aktami prawnymi – „przypadek pilny” – to taki, gdy istnieje konieczność pilnego udzielenia świadczenia ze względu na dynamikę procesu chorobowego i możliwość szybkiego pogorszenia się stanu zdrowia lub znaczącego zmniejszenia szans na powrót do zdrowia
W związku z powyższym – pacjentów posiadających skierowania „pilne” prosimy o rejestrację bezpośrednio w Przychodni – osobistą lub za pośrednictwem osoby trzeciej.

INFORMACJE DLA PACJENTÓW:

Rejestracja

1. Pacjent, aby zarejestrować się na wizytę musi posiadać skierowanie do poradni specjalistycznej wystawione przez lekarza, który przyjmuje w ramach umowy z NFZ !!
2. W przypadku rejestracji telefonicznej pacjent ma obowiązek w ciągu 14 dni dostarczyć do Przychodni oryginał skierowania. Jeżeli nie dopełni tej formalności – zostanie skreślony z listy oczekujących na świadczenie medyczne.

Dokumenty, które pacjent powinien zabrać ze sobą na wizytę
1. Dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość,
2. Zdjęcie płuc na podstawie, którego zostało wystawione skierowanie inne wyniki badań spirometria, badania laboratoryjne
3. Poprzednie badania radiologiczne płuc, jeśli są w jego posiadaniu,
4. Aktualnie przyjmowane leki (opakowanie lub spis),
5. Dokumentację medyczną dotyczącą innych chorób (wypisy ze szpitala, karty informacyjne, itp.)

INFORMACJE DLA LEKARZY:

Spirometria – badanie spirometryczne znajduje się w wykazie świadczeń gwarantowanych zakresie POZ!!!” Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1914).
Prosimy nie kierować pacjentów do poradni specjalistycznej w celu wykonania spirometrii!.
Pacjent kierowany z podejrzeniem astmy, POCHP, lub w celu diagnostyki duszności – powinien mieć wcześniej wykonane badanie spirometryczne.
(Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: Par. 12. 1. Lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, kierując świadczeniobiorcę do poradni specjalistycznej lub do leczenia szpitalnego, dołącza do skierowania: 1) kopię wyników badań diagnostycznych i przeprowadzonych konsultacji, będące w jego posiadaniu, umożliwiające lekarzowi ubezpieczenia zdrowotnego lub felczerowi ubezpieczenia zdrowotnego kierującemu postawienie wstępnego rozpoznania stanowiącego przyczynę skierowania;):

Skierowania „pilne”.
W związku z nadużywaniem wystawiania skierowań w nieuzasadniony sposób oznaczanych jako „pilne” – przypominamy: że o kwalifikacji do kategorii pilne – decydują wyłącznie względy medyczne !
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2005 r. w sprawie kryteriów medycznych, jakimi powinni kierować się świadczeniodawcy, umieszczając świadczeniobiorców na listach oczekujących na udzielanie świadczenia zdrowotnego (Dz. U. Nr 200, poz.1661) „przypadek pilny” – to taki, gdy istnieje konieczność pilnego udzielenia świadczenia ze względu na dynamikę procesu chorobowego i możliwość szybkiego pogorszenia się stanu zdrowia lub znaczącego zmniejszenia szans na powrót do zdrowia .
Przypominamy, że oznaczając skierowanie adnotacją „pilne” – wskazujecie Państwo na konieczność przyjęcia przed przypadkami stabilnymi, co powoduje konieczność odroczenia przyjęcia pacjentów, którzy już od wielu miesięcy oczekują na wizytę.

„Kaszel” , „ podejrzenie astmy oskrzelowej”, „cechy rozedmy”, „zmiany włókniste”” itp. – NIE SĄ WSKAZANIEM DO PRZYĘCIA W TRYBIE PILNYM!!
Apelujemy o etyczną postawę i rzetelną kwalifikacje do poszczególnych kategorii medycznych!!!

PORADNIA GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC

ZADANIA

Poradnia diagnozuje i leczy pacjentów z chorobami dolnych dróg oddechowych np.:

 •  gruźlica,
 •  choroby śródmiąższowe płuc
 •  choroby opłucnej
 •  choroby śródpiersia
 •  nowotwory układu oddechowego
 •  inne rzadkie choroby płucUWAGA! Dla pacjentów z POCHP i zaburzeniami oddychania w czasie snu – dedykowana jest Poradnia Pulmonologiczna, zlokalizowana w budynku „E” – Centrum POCHP

PORADNIA TORAKOCHIRURGICZNA

ZADANIA

 • kwalifikowanie do zabiegu operacyjnego chorych z chorobami układu oddechowego wymagającymi diagnostyki lub leczenia chirurgicznego.
 • kontrola po zabiegach chirurgicznych na klatce piersiowej,
 • wykonywanie drobnych zabiegów chirurgicznych :
  – drenaże przewlekłe ropniaków,
  – wymiana drenów,
  – zdjęcie szwów itp.
  – kontrola po urazach klatki piersiowej

PORADNIA ALERGOLOGICZNA

ZADANIA

 • diagnostyka i leczenie chorób alergicznych układu oddechowego,
  w tym kwalifikacja i prowadzenie swoistej immunoterapii – odczulania;

HARMONOGRAM ODCZULAŃ