Promocja inwestycji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2007 – 2013

Oś priorytetowa: 3. Rozwój infrastruktury społecznej

Działanie: 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej

Nr projektu: RPKP.03.02.00-04-001/09