Promocja inwestycji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2007 – 2013

II inwestycja Kujawsko – Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy dofinansowana ze środków Unii Europejskiej

Nr projektu: RPKP.03.02.00-04-012/11
Nazwa projektu: Unowocześnienie wyposażenia i bazy lokalowej rehabilitacji stacjonarnej

Oś priorytetowa: 3. Rozwój infrastruktury społecznej

Działanie: 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej

Umowa o dofinansowaniu nr: UDA-RPKP.03.02.00-04-012/11-00
na kwotę dofinansowania 394 083,30 zł

Okres realizacji projektu od 2012.04.01 do 2013.02.28

Tablica pamiątkowa w Oddziale Rehabilitacji przy ul. Meysnera 9

Plakietka pamiątkowa naklejona na każdym sprzęcie zakupionym z dotacji RPO


Zobacz również:

WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH I ZAKUPIONEGO SPRZĘTU

GALERIA ZDJĘĆ